Szukaj
 • Brak produktów w koszyku
 

Regulamin sklepu

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki zakupu Produktów od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym wzajemne prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego z tym związane i skierowany jest zarówno do konsumentów, przedsiębiorców-konsumentów oraz do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu. Sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego www.dziekujebylopyszne.pl realizuje Piotr Osica, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dziękuję Było Pyszne Piotr Osica z siedzibą w Łowiczu (99-400 Łowicz), ul. Batalionów Chłopskich nr 5, NIP: 8341804620, REGON: 101771647, adres poczty elektronicznej: sklep.dziekujebylopyszne@gmail.com.

Składanie zamówień w Sklepie internetowym możliwe jest przez 24 godziny na dobę, z wyłączeniem czasu, w którym wykonywane są prace techniczne, o czym Kupujący są informowani. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Produktów, przed złożeniem zamówienia prosimy o kontakt mailowy.

§ 1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego, dostępny pod adresem www.dziekujebylopyszne.pl. dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sprzedawca – Piotr Osica, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dziękuję Było Pyszne Piotr Osica z siedzibą w Łowiczu (99-400 Łowicz), ul. Batalionów Chłopskich nr 5, NIP: 8341804620, REGON: 101771647.
 3. Kupujący – Konsument i/lub Przedsiębiorca-Konsument i/lub Przedsiębiorca.
 4. Strona – Sprzedawca bądź Kupujący będący stroną Umowy sprzedaży;
 5. Konsument – Kupujący, będący osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca – Kupujący, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą, dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 7. Przedsiębiorca-Konsument – Kupujący, będący osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, posiadającą wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierającą ze Sklepem Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Sklep/Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.dziekujebylopyszne.pl, w ramach którego za pośrednictwem Internetu sprzedawane są Produkty znajdujące się w jego ofercie.
 9. Produkt/Produkty – dostępne w ofercie Sklepu rzeczy ruchome prezentowane za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogące być lub będące przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 10. E-book – dostępny w Sklepie Produkt przeznaczony do sprzedaży w postaci elektronicznej, jako treść cyfrowa, do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym, zapisany w formacie PDF lub innym oferowanym przez Sprzedawcę stosownie do informacji podanej w opisie danego e-book’a na stronie Sklepu.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ze Sprzedawcą.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktu do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności oraz miejsca wydania Produktu.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, służący do określenia i modyfikacji przez Kupującego danych dotyczących Zamówienia.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 15. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu.
 16. Miejsce wydania Produktu – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w Zamówieniu przez Kupującego (nie dotyczy e-book’ów).
 17. Moment wydania Produktu – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia przejmie rzecz w posiadanie.
 18. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem https://inpost.pl/aktualnosci-doreczanie-przesylek-ile-trwa-w-zaleznosci-od-zamowienia. Termin dostawy Produktu do Kupującego uzależniony jest od czasu realizacji dostawy przez podmiot świadczący usługi Dostawy i liczony jest od momentu przyjęcia przesyłki nadanej przez Sprzedawcę.
 19. Realizacja Zamówienia – moment nadania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej zamówiony Produkt.
 20. Umowa sprzedaży – w przypadku Konsumenta oraz Przedsiębiorcy-Konsumenta to umowa zawierana na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta, zaś w przypadku Przedsiębiorcy to umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 21. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej, polegająca na przesyłaniu na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, informacji w formie e-mail, zawierających w szczególności informacje o ofercie Sklepu Sprzedawcy, aktualnych promocjach oraz pozostałych informacjach handlowych o Produktach oferowanych przez Sprzedawcę.

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na: umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży Produktów dostępnych w Sklepie poprzez złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia oraz Newsletter.
 2. Usługi elektroniczne świadczone na rzecz Kupującego w zakresie umożliwienia Kupującemu składanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu mają charakter jednorazowy i nieodpłatny. Usługa elektroniczna zostaje zakończona z chwilą zrealizowania Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Kupującego. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży Produktów, w tym umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 3. Podstawową formą komunikowania się Stron jest droga elektroniczna, z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej Kupującego podanego w toku rejestracji Konta lub składania Zamówienia. Rejestracja Konta w Sklepie Internetowym może być dokonana poprzez wypełnienie przez Kupującego formularza rejestracyjnego podczas składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu oraz po zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści Regulaminu, a następnie zatwierdzeniu przycisku „Utwórz konto”.
 4. Do zakupu Produktów i zapoznania się z ofertą Sprzedawcy w Sklepie nie jest wymagane posiadanie Konta na stronie internetowej Sklepu. Rejestracja Konta w Sklepie jest dobrowolna i nieodpłatna oraz umożliwia Kupującemu dostęp do dodatkowych opcji takich jak: historia Zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie znajduje się złożone Zamówienie.
 5. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą opisana jest szczegółowo w § 3 Regulaminu. Kupujący składając Zamówienie za pośrednictwem Sklepu na zakup Produktu oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń, co poświadcza poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przez zakończeniem składania Zamówienia.
 6. Formularz Zamówienia dostępny pod adresem www.dziekujebylopyszne.pl określa dane wymagane do złożenia i realizacji Zamówienia oraz dane mające charakter opcjonalny. Kupujący nie może skutecznie złożyć Zamówienia bez podania danych wymaganych w Formularzu, o którym mowa powyżej oraz bez poświadczenia akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego.

§ 3. Składanie, przyjmowanie i realizacja zamówienia

 1. Zamówienia na Produkty można składać 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu, przez stronę internetową Sklepu. Złożenie Zamówienia następuje poprzez dokonanie przez Kupującego łącznie wszystkich poniższych kroków:
  • Skompletowanie Zamówienia korzystając z opcji Koszyka poprzez dokonanie wyboru jednego lub kilku pozycji Produktów i kliknięcie opcji „Przejdź do zamówienia” widniejącej na dole strony, po podsumowaniu zawartości Koszyka. Dokonując wyboru Produktu Kupujący określa ilość (w sztukach) zamówionego Produktu (nie dotyczy zakupu e-book’ów), a w razie potrzeby podaje inne szczegółowe informacje, które są wymagane w celu prawidłowego złożenia Zamówienia. Jeżeli po skompletowaniu Zamówienia Kupujący chce zakończyć procedurę zakupów i przejść do wypełnienia Formularza Zamówienia i płatności, należy kliknąć w ikonę „Koszyk” znajdującą się po lewej stronie Strony Internetowej Sklepu, a następnie „Przejdź do zamówienia”.
  • wypełnienie Formularza Zamówienia.W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących obligatoryjnych danych dotyczących Kupującego:
   • imię i nazwisko;
   • adres (nazwa ulicy, numer budynku/numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj);
   • adres e-mail;
   • imię i nazwisko odbiorcy i adres, na który ma być dostarczone Zamówienie, jeżeli zamówiony Produkt/ty ma być dostarczony na inny adres, niż adres Kupującego;

   Oraz opcjonalnych:

   • zaznaczenie opcji „Proszę o wystawienie faktury na wyżej podane dane kupującego, jednocześnie wyrażam zgodę na dostarczenie jej w formie elektronicznej na podany adres e-mail” (wybranie tej opcji powoduje konieczność wpisania przez Kupującego dodatkowych danych: „Nazwa firmy” oraz „NIP”). W przypadku, gdy Kupujący, będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, chce otrzymać fakturę dla danego Zamówienia, niezbędne jest wówczas zaznaczenie w Formularzu Zamówienia opcji „Proszę o wystawienie faktury na wyżej podane dane kupującego, jednocześnie wyrażam zgodę na dostarczenie jej w formie elektronicznej na podany adres e-mail”. Zaznaczenie tej opcji stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej (format PDF), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
   • wpisanie kodu rabatowego, a następnie kliknięcie w ikonę „Zastosuj Kupon” po kliknięciu na początku Formularza Zamówienia „Masz kupon? Kliknij tutaj, aby dodać kod”,
  • wybór sposobu dostawy;
  • wybór metody płatności;
  • zaakceptowanie wymaganych oświadczeń;
  • zatwierdzenie podsumowania Zamówienia poprzez kliknięcie opcji „Kupuję i płacę”. Naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Kupującego Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 2. Po prawidłowym wypełnieniu Formularza Zamówienia oraz zaakceptowaniu wymaganych oświadczeń Kupujący i zaznaczeniu zapłaty poprzez system bezpiecznej płatności elektronicznej Dotpay.pl zostaje przekierowany na stronę podmiotu obsługującego system bezpiecznej płatności elektronicznej Dotpay.pl celem dokonania płatności. Dyspozycję płatności Dotpay.pl należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 3. Zamówienie uważa się za złożone prawidłowo, jeżeli do elektronicznego Formularza Zamówienia zostaną wprowadzone wszystkie niezbędne dane Kupującego, zaznaczone opcje wyboru i zaakceptowane wymagane oświadczenia. Brak poprawnych danych będzie skutkować brakiem złożenia skutecznego Zamówienia.
 4. Prawidłowo złożone Zamówienie zostaje potwierdzone przez Sprzedawcę niezwłocznie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Kupującego wskazany w Formularzu Zamówienia. W treści wiadomości e-mail Kupujący otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia.
 5. W wyniku złożenia przez Kupującego Zamówienia i potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, na warunkach opisanych w Regulaminie.
 6. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu płatności dokonanej przez Kupującego. W przypadku, gdy płatność za złożone Zamówienie nie nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wysłania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, uznaje się, że Zamówienie zostało anulowane przez Kupującego i jest traktowane jako niezłożone i nieistniejące.
 7. Wszystkie Produkty przedstawiane na stronie internetowej Sklepu Internetowego są Produktami dostępnymi. W przypadku jednak, gdy w wyjątkowych przypadkach zrealizowanie Zamówienia nie będzie możliwe, np. z powodu jednoczesnego złożenia Zamówienia na dany Produkt przez wielu Kupujących, Sprzedawca poinformuje o zaistniałej sytuacji Kupującego przesyłając na podany adres e-mail informację i zaproponuje inny sposób realizacji zamówienia (np. realizacja Zamówienia w zakresie dostępnej ilości/partii/części, anulowanie całości Zamówienia, itp.).
  W przypadku braku akceptacji zaproponowanego innego sposobu realizacji Zamówienia, Zamówienie zostanie potraktowane jako niebyłe, a żadna ze Stron nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu braku realizacji Zamówienia. Jeżeli okazałoby się, że Kupujący dokonał już zapłaty, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego płatność nastąpiła. W przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej – zwrot następuje na rachunek karty użytej do płatności.

§ 4. Wymogi techniczne

 1. W celu korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień, niezbędne jest:
  • posiadanie przez Kupującego dostępu do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet oraz poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, z włączoną obsługą JavaScript, a także aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej (e-mail).
  • włączona w przeglądarce internetowej obsługa plików Cookies,
 2. Celem korzystania z e-booka zakupionego u Sprzedawcy niezbędne jest posiadanie przez Kupującego programu obsługującego format pliku zawierającego e-booka. Przed złożeniem Zamówienia Kupujący powinien upewnić się, czy urządzenia elektroniczne, na których chce otworzyć plik z zawartością e-booka obsługuje format, w jakim e-book jest zapisany.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący niepoprawnie skonfigurował lub nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i wskutek tego nie dochodzą wiadomości e-mail od Sprzedawcy do Kupującego lub od Kupującego do Sprzedawcy.

§ 5. Cena

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są podane w złotych polskich i są cenami brutto.
 2. Cena Produktu nie zawiera kosztu dostawy. Koszty dostawy Produktu podawane są w Sklepie w trakcie składania Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia.
 3. Cena Produktu wskazana podczas złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym jest ceną wiążącą Kupującego i Sprzedawcę.
 4. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, na którą składa się cena Produktu oraz koszty dostawy (koszt dostawy nie dotyczy zakupu e-book’a), jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Kupującego Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia stanowi całkowite koszty, które Kupujący zobowiązany będzie uiścić wraz z kosztami dostarczenia Produktu/ów.

§ 6. Metody płatności

 1. Przy składaniu Zamówienia na Produkt Kupujący może opłacić Zamówienie przelewem internetowym na rachunek bankowy Sprzedawcy lub skorzystać z metod szybkiej płatności internetowej za pośrednictwem płatności internetowych Dotpay w następujących formach:
  • płatności elektroniczne – Dotpay,
  • płatność online kartą płatniczą – Dotpay (Visa, Mastercard),
  • BLIK.
 2. Szybka płatność internetowa, o których mowa w ust. 1 realizowana jest przy pomocy systemu bezpiecznych płatności elektronicznych Dotpay. Zasady płatności online określone zostały na stronie www.dotpay.pl.
 3. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi Dotpay.pl – spółka DOTPAY Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 28b, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000700791, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, opłacony w całości gotówką, , będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
 4. Kupujący przy składaniu Zamówienia akceptuje sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia Produktu wyłącznie przed odbiorem zamówionego Produktu/ów (Przedpłata).

§ 7. Dostawa

 1. Produkty zamówione w Sklepie mogą zostać dostarczone wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (nie dotyczy zakupu e-book’ów).
 2. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby Dostawy Produktów:
  • przesyłka kurierska InPost;
  • paczkomaty InPost; Lista dostępnych punktów odbioru dostępna jest pod adresem: https://inpost.pl/znajdz-paczkomat;
  • dla e-book’ów – przesyłka elektroniczna poprzez przesłanie pliku do pobrania na adres e-mail Kupującego wskazany w Zamówieniu.
 3. Realizacja dostawy zamówionego Produktu/ów, z wyjątkiem Produktu w postaci e-book’a, następuje według zaznaczonego przez Kupującego sposobu Dostawy na wskazany przez Kupującego w Formularzu Zamówienia adres dostawy lub wybrany przez Kupującego punkt odbioru przesyłki. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów, wybrane sposoby dostawy mogą być niedostępne dla całego Zamówienia ze względu na dodanie do Zamówienia Produktu, który wyklucza skorzystanie z danego sposobu (zakup produktu fizycznego wraz z zakupem e-book’a).
 4. Zamówienie realizowane jest przez Sprzedawcę w terminie do 4 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty Kupującego na koncie Sprzedawcy. Przesyłki nadawane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy termin realizacji Zamówienia określony w zdaniu pierwszym może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego za pośrednictwem wiadomości e-mail wskazując nowy termin realizacji Zamówienia.
 5. Przez realizację zamówienia przyjmuje się moment nadania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej Zamówienie u podmiotu realizującego Dostawę.
 6. W przypadku, gdy Zamówienie dotyczy książki elektronicznej (e-book) dostarczenie Zamówionego e-book’a następuje na podany adres poczty elektronicznej z chwilą udostępnienia pliku do pobrania na wskazany w Zamówieniu adres e-mail Kupującego. W przypadku realizacji płatności poprzez system szybkich płatności DotPay, potwierdzenie realizacji wraz z książką do pobrania Kupujący otrzyma w ciągu pół godziny. W przypadku płatności przelewem internetowym, okres ten może się wydłużyć do 48 godzin po zaksięgowaniu przelewu na rachunku Sklepu. Zamówienie dotyczące zakupu e-book’a zostaje zrealizowane z momentem przesłania na adres poczty elektronicznej Kupującego wskazanej w Zamówieniu pliku zakupionego e-booka do pobrania, dokonanego nie później niż w terminie 1 dnia kalendarzowego od zaksięgowania płatności.
 7. Na okres Realizacji Zamówienia Produktów innych niż e-book i Dostawę składają się: czas Realizacji Zamówienia (kompletowanie zamówionych Produktów, dokonanie płatności, spakowanie Produktu/ów, przygotowanie Produktu/ów do wysyłki, nadanie przesyłki) oraz czas Dostawy przesyłki przez firmę kurierską lub za pośrednictwem paczkomatów InPost. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zamówione przez Kupującego Produkty zostały dostarczone za pośrednictwem przesyłek kurierskich oraz paczkomatów InPost w możliwie najkrótszym terminie, jednak czas dostawy za pośrednictwem tych sposobów dostawy uzależniony jest od planów logistycznych firm zajmujących się dostarczaniem przesyłki. Okres ten wynosić może łącznie do 30 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu złożenia Zamówienia, pod warunkiem wykonania płatności zgodnie z regulaminem serwisu płatniczego Dotpay lub przelewu internetowego.
 8. W przypadku dokonania przez Kupującego wyboru sposobu dostawy oznaczonej jako „przesyłka kurierska” Sprzedawca dostarczy zamówiony Produkt na wskazany przez Kupującego adres dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost. Szczegółowe warunki realizacji dostawy dostępne są na stronie internetowej InPost.
 9. W przypadku dokonania przez Kupującego wyboru sposobu dostawy oznaczonej jako „Paczkomaty InPost” Sprzedawca dostarczy zamówiony Produkt do wybranego przez Kupującego punktu odbioru (paczkomatu) za pośrednictwem firmy InPost.
 10. Sklep Internetowy sugeruje Kupującemu, aby rozpakował Produkt/ty w obecności kuriera i sprawdził, czy Towar nie jest uszkodzony. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, Kupujący ma prawo spisać wraz z osobą dostarczającą przesyłkę właściwy protokół.

§ 8. E-booki oraz licencja na korzystanie z e-booka

 1. Niniejszy paragraf dotyczy e-book’ów, tj. Produktów stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Prawa Autorskie) i będących tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego oraz co do których autorskie prawa majątkowe przysługują Sprzedawcy.
 2. E-book’i zostaną udostępnione Kupującemu do pobrania na adres e-mail wskazany w Zamówieniu. E-booki dostępne są w formatach PDF oraz innych wskazanych przez Sprzedawcę przy danym e-book’u.
 3. Kupujący uprawniony jest do korzystania z zakupionego e-booka dla własnego użytku Kupującego, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym w szczególności Prawem Autorskim i regulacją dotyczącą dozwolonego użytku, Kupujący nie jest uprawniony do udostępniania e-booka osobom trzecim.
 4. Z chwilą dokonania płatności Sprzedawca udziela Kupującemu niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z e-booka, bez prawa sublicencjonowania (w tym upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) obejmującej prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych w następującym zakresie:
  • wielokrotnego pobrania e-booka i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera;
  • trwałego lub czasowego zwielokrotnienia e-booka w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania e-booka niezbędne jest jego zwielokrotnienie;
  • trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania e-booka techniką cyfrową.
 5. Wszelkie prawa, poza powyższymi, nie udzielone Kupującemu w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Sprzedawcę, w szczególności Kupujący nie jest uprawniony do:
  • rozpowszechniania e-booka, w tym najmu e-booka lub jego kopii;
  • sublicencjonowania e-booka (w tym do upoważniania innych osób do korzystania z e-booka oraz
  • do wprowadzania e-booka do obrotu, w tym użyczenia lub najmu.
 6. Każdy e-book oferowany w Sklepie jest w sposób trwały zabezpieczony znakiem wodnym (Watermark).
 7. Znak wodny (Watermark) pozwala na jednoznaczne zidentyfikowanie źródła pochodzenia pliku w przypadku jego nieuprawnionego udostępnienia w Internecie. Zabezpieczenie znakiem wodnym dotyczy warstwy wizualnej (widoczna informacja o właścicielu pliku) oraz warstwy technicznej (unikalny identyfikator transakcji zaszyty w pliku w sposób niewidoczny dla Kupującego).
 8. Zakazane jest usuwanie znaku wodnego przez Kupującego.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych przysługuje Konsumentom oraz Przedsiębiorcom-Konsumentom w terminie 14 dni, pod warunkiem nie rozpoczęcia korzystania z produktu przez wyrażenie zgody na spełnianie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, poprzez zaznaczenie zgód z informacją o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9. Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad. Sprzedawca ponosi wobec Kupujących odpowiedzialność za wady Produktów na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych (rękojmia za wady).
 2. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wady Produktu Kupujący ma prawo zgłosić reklamację na przykład pisemnie na adres: Dziękuję Było Pyszne Piotr Osica, ul. Batalionów Chłopskich nr 5, 99-400 Łowicz z dopiskiem „Reklamacja” lub w drodze elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sklep.dziekujebylopyszne@gmail.com
 3. Sprzedawca zaleca podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego w szczególności:
  • imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację oraz adres do korespondencji zgłaszającego reklamację,
  • adres poczty elektronicznej, w przypadku, gdy zgodnie z wolą Kupującego odpowiedź na reklamację ma zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  • opis problemu, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady stwierdzonej przez Kupującego,
  • numer zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy,
  • żądania Kupującego wobec Sprzedawcy związanego ze stwierdzoną nieprawidłowością,
  • preferowany przez Kupującego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji,
  • dowód zakupu Produktu, na przykład kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
 4. Reklamacja może być zgłoszona przy wykorzystaniu formularza reklamacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Treść zgłoszenia reklamacyjnego zamieszczona w ust. 3 stanowi jedynie przykład, z którego Kupujący nie musi skorzystać. Nieuwzględnienie zalecanej w ust. 3 treści zgłoszenia reklamacyjnego nie wypływa na skuteczność złożenia reklamacji. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne wymaga uzupełnienia, Sprzedawca zwróci się do Kupującego z prośbą o jego uzupełnienie.
 6. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do złożonej przez Kupującego reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej złożenia oraz poinformuje Kupującego o sposobie jej rozpatrzenia przesyłając stosowną informację za pomocą środka komunikacji wskazanego przez Kupującego w zgłoszeniu reklamacyjnym. 7. W przypadku nieuznania reklamacji, Produkt zostanie odesłany Kupującemu wraz z uzasadnieniem odmowy uwzględnienia reklamacji (nie dotyczy zakupu e-book’a). W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca niezwłocznie wymieni reklamowany Produkt na wolny od wad albo usunie wadę. Niezależnie od powyższego, Kupujący zachowuje prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. W przypadku braku możliwości usunięcia wady lub wymiany towaru na wolny od wad, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Kupującemu należność za reklamowany towar, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Kupujący składający reklamację zobowiązany jest dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy (nie dotyczy zakupu e-book’a): Dziękuję Było Pyszne Piotr Osica, ul. Batalionów Chłopskich nr 5, 99-400 Łowicz. W przypadku Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 9. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (nie dotyczy reklamacji Produktów, o której mowa w ust. od 1 do 9 powyżej) Kupujący może składać na przykład pisemnie na adres Dziękuję Było Pyszne Piotr Osica, ul. Batalionów Chłopskich nr 5, 99-400 Łowicz lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep.dziekujebylopyszne@gmail.com
 10. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 10. Odstąpienie od umowy (w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych na prawach konsumenta dotyczy umów sprzedaży zawartych od 1 stycznia 2021 r.)

 1. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez podawania kosztów (z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta weszła w posiadanie Produktu. W przypadku, gdy Zamówienie obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od momentu objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może odstąpić od umowy, w całości lub w części, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład poprzez przesłanie pisma pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep.dziekujebylopyszne@gmail.com lub pocztą tradycyjną wraz ze zwracanym Produktem na adres Dziękuję Było Pyszne Piotr Osica, ul. Batalionów Chłopskich nr 5, 99-400 Łowicz z dopiskiem „Odstąpienie”. Oświadczenie można złożyć na formularzu Zwrotu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. Formularz odstąpienia od umowy załączany jest w wersji papierowej do przesyłki zawierającej Zamówienie. Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie do Sprzedawcy informacji o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie przesłać Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy-Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym powyżej.
 3. Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi wszystkich otrzymanych od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta, do chwili otrzymania towaru od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta albo dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu płatności. W przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej – zwrot następuje na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego użytej do płatności. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem 14-dniowego terminu na adres: Dziękuję Było Pyszne Piotr Osica, ul. Batalionów Chłopskich nr 5, 99-400 Łowicz. Zwracany Produkt powinien być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z Produktu w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych przysługuje Konsumentom oraz Przedsiębiorcom-Konsumentom w terminie 14 dni, pod warunkiem nie rozpoczęcia korzystania z produktu przez wyrażenie zgody na spełnianie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, poprzez zaznaczanie zgód z informacją o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi ani Przedsiębiorcy-Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta Przedsiębiorcy-Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 9. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę do realizacji, oferta przestaje wiązać.

§ 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W razie zaistnienia sporu Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.,
 3. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Europejska platforma ODR służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
 4. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego pod adresem www.konsument.gov.pl.
 5. Postanowienia Regulaminu, które ograniczałyby prawa Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, nie mają do niego zastosowania.
 6. Zastrzega się, że nie wiążą Konsumenta ani Przedsiębiorcy-Konsumenta, te postanowienia Regulaminu:
  • które stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 3851 – art. 3853 k.c.) czy naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów,
  • które zostały zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 7. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 12. Dane teleadresowe Sklepu

 1. Adres Sprzedawcy do korespondencji: Dziękuję Było Pyszne Piotr Osica, 99-400 Łowicz, ul. Batalionów Chłopskich nr 5.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep.dziekujebylopyszne@gmail.com.
 3. Numer telefonu: 692 607 174.
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 88 1240 1819 1111 0010 9320 1725.

§ 13. Newsletter

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupujących, drogą elektroniczną nieodpłatną usługę Newsletter.
 2. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedawcę.
 3. Usługa Newslettera polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach oraz powiadomienia o promocjach. Newsletter wysłany jest wyłącznie do Kupujących, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji i wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 4. Kupujący może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z otrzymywania Newslettera, przesyłając Sprzedawcy wiadomość e-mail zawierającą oświadczenie o rezygnacji z Newslettera.

§ 14. Ochrona danych osobowych i pliki Cookies

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu pod adresem: www.dziekujebylopyszne.pl w Zakładce „Polityka Prywatności”.

§ 15. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021 r. i dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.dziekujebylopyszne.pl w Zakładce „Regulamin”.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu pod adresem: www.dziekujebylopyszne.pl. Do Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia.
 3. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Informacje o Produktach oferowanych w Sklepie Internetowym, w tym reklamy, cenniki, opisy, parametry Produktów i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 4. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Kupujący zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 344) oraz ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2019 r., poz. 1231 ze zm.). Dla Umów Sprzedaży zawartych z Konsumentami oraz od dnia 1 stycznia 2021 r. z Przedsiębiorcami-Konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 287); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Umowy zawierane poprzez Sklep podlegają prawu polskiemu.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wzór formularza reklamacyjnego
Załącznik nr 2 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy
Załącznik nr 3 – Wzór formularza odstąpienia od umowy